Trip 2000
South Carolina/Georgia


Dad & Lauren Fishing Dad & Lauren Fishing 2 Dad's Christmas Sunset
Mom Danica & Papa Joe Storm Papa Joe
Danica,Lauren & Dad Danica Pool Danica & Christopher
Lauren & Christopher Where are Caroline's Teeth? Danica Beach
Condo Storm Balcony Beach Storm
Danica & Lauren LAX The end for now..More to come Danica & Dad

 


Copyright 2013 Daniduck Productions 2000 Daniduck Productions